EKOMUZEJ Dolina miru Benedikt

Naravna dediščina

Ihovska slatina v Ihovi

Ihovska slatina v Ihovi je edina naravna vrednota lokalnega pomena v Ekomuzeju.Nekaj korakov iz avtobusne postaje Ihova se lahko sprehodite do Ihovske slatine, ki je eden izmed zadnjih naravnih slatinskih izvirov. Za vas smo obnovili studenec slatine.

Benediška slatina v Benediktu

Poskusili boste lahko slatino ali mineralno vodo, ki je v naših krajih zelo priljubljena. S svojo mineralno sestavo učinkuje zdravilno, mehurčki ogljikovega dioksida pivca poživijo, sam plin pa deluje antibakterijsko. Radi jo mešamo s sokovi in vinom. Trije Benediški vrelci so ob prvem slatinskem zajetju iz leta 1932.

Termomineralna voda iz vrtine Be-2 v Benediktu

Med obiskom Ekomuzeja boste spoznali Vrtino termomineralne vode Be-2. Vrtina je najpomembnejše geološko odkritje v Slovenskih goricah in ima velik turistično gospodarski pomen.

Mlaskov vodnjak v Ženjaku

Na grebenu Ženjak se lahko odžejate s svežo studenčnico iz Mlaskovega vodnjaka.

Povirje potoka Drvanja v Drvanji

Priporočamo vam obisk povirja potoka Drvanje ali obisk katerega njenega pritoka. V Ekomuzeju je veliko izvirov. Nemogoče jih je prešteti. V sušnih obdobjih eni presahnejo, ob deževju se pojavljajo novi izviri.  Hidrološka mreža v Ekomuzeju ima značilno vejasto strukturo. Od osrednjega vodotoka Drvanje se cepijo stranski manjši potoki in jarki.

Pritoki potoka Ročice v Spodnji Ročici

Poučen bo vaš obisk potoka Ročica. Potok Ročica izvira tik pod naseljem  Sv. Ana. V občino Benedikt priteče iz Zg. Ročice v Sp. Ročico.

Peskokop na Zlodjevi püši v Benediktu

Najlepše si lahko predstavljate, kako je izgledala večina peskokopov v Slovenskih goricah, če obiščete peskokop v gozdu ob Lovski cesti na grebenu nad naseljem Benedikt na desni strani v smeri proti Trsteniku. Sarmatske brakične sedimemte so prekrile plasti proda in peska alpskih rek, ki so takrat na območju Osrednjih Slovenskih goric imele svoje delte. Pesek je bil zadnja stoletja pomemben gradbeni material za apneno malto pri gradnji opečnih in kamnitih stavb.

Izviri in vodnjaki v Ekomuzeju

Prav zaradi ugodne lege grebenov, pobočij in dolin v Ekomuzeju lahko najdete mnogo naravnih izvirov. Posebna zanimivost so izviri visoko v gozdovih takoj pod vrhovi grebenov tudi zaradi dviganja vode v  podzemeljskih prelomih.

Peskokop na Benediškem Vrhu

Obiščete lahko  300 m dolg peskokopni jarek globine do 3 m v gozdu pod Benediškim Vrhom 25, ki se razteza skoraj do hiše Slatinska cesta 26.

Peskokop na Ločkem vrhu

Ogledate si lahko okoli 200 m dolg peskokopni jarek, ki je globok do 3 m, v gozdu severovzhodno od kmetije  Ločki Vrh.  Jarek s kolovozom se vijuga v dolino z ledinskim imenom Klanci.

Gramoznica v Spodnji Ročici

Gramoznico v Sp. Ročici pod gozdnim grebenom dolžine okoli 200 m zahodno ob domačije Rola so uporabljali do konca 80. let. Največ  gramoza za ceste so izkopali med drugo svetovno vojno.

Kamnolom v Štajngrovi

Kamnolom peščenjaka v Štajngrovi je popolnoma zasut in splaniran ob cesti na grebenu blizu nove hiše Štajngrova 33a.

Borov gaj v Drvanji

Severno od Breznikove ceste se lahko sprehodite skozi lep Borov gaj v nižinskem gozdu sredi doline Drvanja na desni strani ceste v smeri vožnje proti severu. 

Brezov gaj na Zlodjevi püši v Benediktu

Ko se sprehajate po gozdu na Zlodjevi püši, vidite mlad brezov gaj, ki se razprostira na vrhu grebena na desi strani v smeri Trstenika.

Velika bukev na Trsteniku

Na Trsteniku v gozdu na posestvu Kaučič vam priporočamo obisk najdebelejše bukve v Ekomuzeju. V obsegu meri 4.30 m.

Velika smreka v Benediktu

Najdebelejšo smreko v Ekomuzeju z obsegom debla 3 m si lahko ogledate v sredini Tičje grabe nad posestvom Fartek.

Merčnikov hrast v Benediktu

Najdebelejši hrast v Ekomuzeju z obsegom debla 4,12 m si lahko ogledate v Merčnikovem gozdu južno od Benediške slatine.

Domači kostanj na Ločkem vrhu

Najdebelejši domači kostanj  v Ekomuzeju z obsegom debla 4,64 m si lahko ogledate v gozdu na Ločkem Vrh.

Mokrotni gozdovi v Ekomuzeju

Tičja graba je lep primer mokrotnega gozda. Pri vseh večjih izvirih po gozdovih si lahko ogledate rastišča mokrotnih gozdov s prevladujočo drevesno vrsto  jelšo in drugimi rastlinami, ki potrebujejo vlago.

Mešani gozdovi v Ekomuzeju

Na strminah grebenov in na severnih pobočjih v Ekomuzeju prevladujejo mešani gozdovi. Najbolj razširjeno drevo je bukev, sledijo hrast, gaber, kostanj, smreka, rdeči bor, breza idr. Ob vodotokih v dolinah je še nekaj jelš. Skoraj eno tretjino površine Ekomuzeja ali 735 ha (30,7 %) pokrivajo gozdovi.

Mokrišča v Ekomuzeju

V vseh letnih časih si lahko ogledate nekaj manjših mokrišč v Ekomuzeju v dolinah in na robovih mokrotnih gozdov in mokrotnih travnikov. Najbližje naselju Benedikt je mokrišče z vrbovim gajem vzhodno od Slatinske ceste 21, blizu novega nasada jablan in brajd.

Tradicionalni kmečki vrt v Benediktu

Pri Osnovni šoli Benedikt smo za vas pripravili tradicionalen kmečki vrt s tradicionalnimi in sodobnimi vrtninami.  Zasajen je po permakulturnih načelih in obdan z leseno ograjo.  Zasnovo in postavitev vrta je pripravil Permakulturni inštitut iz Maribora.

Vzorčna tradicionalna sadna drevesa in trte v Benediktu

Vašem obisku in sadjarskim delavnicam je namenjen nov tradicionalni travniški sadovnjak zasajen v smeri severozahod jugovzhod na od podrasti očiščenem pobočju nasproti stanovanjske hiše Slatinska cesta 19.

Vinograd šmarnice na kolih ob cesti, ki meji s Frolehom, Drvanja

Za vas smo z velikim navdušenjem našli vinograd šmarnice v Drvanji. Je tik pod mejno cesto z naseljem Froleh. Zgornji dve vrsti trsov ogroža sol za posipavanje ceste. Vinograd na kolih je še zanimiv zaradi samoraslih vinogradniških breskev in sliv.

Stara sadna drevesa in trte

Prehodili smo manj kot eno polovico Ekomuzeja in smo odkrili precej starih sadnih dreves in trt, ki so ekološko zelo pomembne tudi za ohranjanje biodiverzitete in za prikaz ter razumevanje nekdanje rabe tal.

Visokodebelni sadovnjak Moleh

Visokodebelni sadovnjak Moleh je eden zadnjih večjih sadovnjakov z večino jablan sorte bobovec. Okrog domačije še raste precej sliv in nekaj češenj. Na žalost je sadovnjak podvržen počasnemu umiranju. Ne obnavljajo ga več  zaradi sramotno nizkih cen industrijskega sadja.

Visokodebelni sadovnjak Donik

Podobno je z manjšim ampak bolj sortno pestrim sadovnjakom okrog domačije Donik. Sadovnjak leži na nižjem hribčku in ves dan obdan s soncem. Redko posajena drevesa rastejo okrog domačije  na okoli 1 ha in 30 arih.

Visokodebelni sadovnjak Merčnik

Najlepše vzdrževan je strnjen Merčnikov  travniški sadovnjak z vsemi značilnimi starimi sortami jablan. Sadovnjak leži za kmetijo na Vinogradniški poti 16 na jugovzhodnem pobočju in meri okoli 1 ha in 15 arov.

Ogrožena rastlina navadna kukavica (Orchis morio) pri Sv. Treh Kraljih

Letos aprila so člani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) na ekskurziji opazovanja gnezdenja  smrdokaver, ki jo je vodil Robert Šiško, odkrili štiri najdišča ogrožene navadne kukavice. Edino do sedaj znano najdišče v Ekomuzeju je pri Sv. Treh Kraljih na pobočju ob cesti proti Trotkovi.